ऐन कानुन निति नियमावली तथा कार्यविधि

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

भ्रष्टाचार-निवारण-ऐन-२०५९

अन्तरसरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन,_२०७४

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४

मुलुकी-देवानी-संहिता-ऐन-२०७४

PPP Policy

Local Redbook

Budget Speech 2075

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित)

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन

स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना)

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना)

गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)

गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना)

नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना)

गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

नगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना)

एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि_ २०७४

बैंक तथा वित्तीय स_ंस्था

स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना)

गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून_ २०७४

बैंक तथा वित्तीय स_ंस्था

संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति

कम्मनी एैन पहिलो संशोधन

स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन

राजनीतिक दल सम्बन्धी

विनियोजन विधेयक

राष्ट रिण उठाउने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

संघीय आकस्मिक-कोष

बोनस पाँचाै स_ंशोधन

बस्तु विनिमय सम्बन्धि

विद्युत नियमन आयोग

श्रम सम्बन्धी

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

रा समावेशी आयोग

आदिवासी जनताति आयोग

मधेशी आयोग

अन्तरसरकारी वित्त

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक

राष्टपति तथा उपराष्टपतिको निर्वाचन

रा दलित आयोग

अपाङ्गता भएका व्यक्ति

स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक

थारु आयोग

प्रधान न्यायाधिशको सुविधा

अर्थ विधेयक

नमूना कानूनहरुको संगालो

नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी संरचना – अध्ययन प्रतिवेदन