योजना छनोट प्रकृयाका सन्दर्भ सामग्रीहरु

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्सन२०७५(नमुना)

अनुसूची १ आय व्ययको प्रक्षेपण

अनुसूची २ राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन

अनुसूची ३ (क)

अनुसूची ३ (ख) योजना प्राथमिकिकरण

अनुसूची ४ आयोजनाको सूची

अनुसूची ५ स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ११-२३

अनुसूची ६ आर्थिक ऐनको नमुना ११-२३

अनुसूची ७ विनियोजन ऐनको नमुना

अनुसूची ८ वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति फराम

आर्थिक_संकेत_वर्गिकरण_र_व्याख्या

खण्ड २. ३.४.

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन

१ योजनाको अबधारणा

२-३ स्थानीयस्तरको योजना तर्जुमा, श्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण + अभ्यास - २

४ बस्तिस्तरमा योजना छनौट, वडा तहमा प्राथमिकिकरण_ _तथा _अभ्यास

५ कार्यपालिकाका समितिहरुमा छलफल तथा अभ्यास

६ बजेट तर्जुमा फारमहरुको अभ्यास

७ योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन

योजना म्यानुअल बैशाख १६