Groups

Education related group

 Public Group

नेपालकाे  िशक्षाा एेन २०२८ काे दफा ११ ट ले गाँउपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र िभत्र सञ्चालन हुने  िवद्यालयकाे ब्यबस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामकाे लागि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा ४ महिला, १ दलीत र १ अपागं रहने गरि ११ सदस्सीय समिति गठन गर्रनु पर्रने ब्यबस्था गरकाे छ । के हामी सबैकाे गाँउपालिका वा नगरपालीकामा याे  गाँउ  वा नगर शिक्षा समिति  एेनले भने अनुसारकै समाबेशि विशेषातामा गठन भएकाे छ त ?