Groups

पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम सम्बन्धी सवाल समुह

 Public Group

के तपाईको स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा सबैलाई जानकारी गराउन आयोजना सूचना पाटी राख्ने अनि बजेट खर्च अथवा योजना सम्पन्न भैसकेपछि सार्वजनिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कामहरु गर्ने गरेको छ ?

यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा आर्थिकबर्ष २०७५/७६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा कार्यन्वयन भैरहेका छन् । तपाई बसोबास गर्दै आउनु भएको स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छुट्याईएको बजेट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायत के कस्ता काममा कसरी को मार्फत खर्च हुदैछ ? उपोभोक्ता समिति मार्फत, ठेकेदार मार्फत वा सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत ?...

देशभर स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएसँगै स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तपाईँ बसोबास गर्दै आउनुभएको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा कति बजेट छुट्याईएको रहेछ? बजेट कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर तपाईलाई थाहा छ ? छ भने के कस्ता कामका लागि बजेट छुट्याइएका रहेछन् ?

Sanu Gartaula
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ४ मा यो वर्ष १ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । त्यसमा १० लाख लक्षित वर्गको लागि छुट्टयाएको छ भने ९० लाख बजेट बाटो, शिक्षा र विकास निर्माणको छुट्टयाएको छ , अरु कुनै शिर्षकमा बजेट छुट्टिएको छैन ।
2 months ago
Sarita Shrestha
म बस्दै आइरहेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ ले ७५ लाख बजेट छुट्टाएको छ । जुन सडक, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टाइएको छ ।
1 month ago

;'Gb/ g]kfn ;+:yf                               ldltM @)&%÷)(÷)&

Hffh/sf]6

rGb|axfb'/ ljZjsdf{

 

        o'o;PcfOl8sf] cfly{s ;xof]u / Pkm Pr cfO#^) sf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf cGt/{ut ldlt @)&% d+;L/ ( ut] 5]8fuf8 gu/kflnsf hfh/sf]6df ;femf ;efsf] a}7s ;DkGg ePsf]] 5 .

        ;'Gb/ g]kfn ;+:yf hfh/sf]6 ;+rflnnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf ;]jfu|fxL / ;]jf k|bfossf] jLrsf] ;DaGw ;'dw'/ :yflkt ug{ gful/snfO{ hjfkmb]lx u/fpg] pB]Zon] lhNnf tyf gu/ kflnsf :t/df ljleGg ;+hfnx? lgdf{0f ul/Psf] 5 ....