Groups

पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम सम्बन्धी सवाल समुह

 Public Group

देशभर स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएसँगै स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तपाईँ बसोबास गर्दै आउनुभएको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा कति बजेट छुट्याईएको रहेछ? बजेट कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर तपाईलाई थाहा छ ? छ भने के कस्ता कामका लागि बजेट छुट्याइएका रहेछन् ?

;'Gb/ g]kfn ;+:yf                               ldltM @)&%÷)(÷)&

Hffh/sf]6

rGb|axfb'/ ljZjsdf{

 

        o'o;PcfOl8sf] cfly{s ;xof]u / Pkm Pr cfO#^) sf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf cGt/{ut ldlt @)&% d+;L/ ( ut] 5]8fuf8 gu/kflnsf hfh/sf]6df ;femf ;efsf] a}7s ;DkGg ePsf]] 5 .

        ;'Gb/ g]kfn ;+:yf hfh/sf]6 ;+rflnnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf ;]jfu|fxL / ;]jf k|bfossf] jLrsf] ;DaGw ;'dw'/ :yflkt ug{ gful/snfO{ hjfkmb]lx u/fpg] pB]Zon] lhNnf tyf gu/ kflnsf :t/df ljleGg ;+hfnx? lgdf{0f ul/Psf] 5 ....