Groups

पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम सम्बन्धी सवाल समुह

 Public Group

यसपालीको नगरसभा, गाउँसभाबाट तपाईले मागेका के कस्ता योजनाहरु पारित भए ? र अब ती पास भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?

के तपाईले तपाईको बस्तीमा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया हुँदा सहभागी हुनु भयो ? सहभागी हुनु भयो भने के कस्ता योजनाहरु माग गर्नुभयो ? यदि सहभागी हुनु भएन् भने किन हुनु भएन् ?

अहिले स्थानीय सरकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रमको छनौट प्रक्रियामा छन् । स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमको छनौटसम्बन्धी जानकारी र प्रक्रिया बारे स्थानीय जनतालाई कसरी सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ? कृपया आफ्नो प्रक्रिया दिनुहोला । 

के तपाईले तपाईको वडामा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया कहिले हुदैछ भनेर चासो लिएर आफनो वडामा बुझनु भयो त ?

के तपाईको स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा सबैलाई जानकारी गराउन आयोजना सूचना पाटी राख्ने अनि बजेट खर्च अथवा योजना सम्पन्न भैसकेपछि सार्वजनिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कामहरु गर्ने गरेको छ ?

Chhamika chaudary
मेराे गाउँपािलकाले याेजनाकाे सार्वजिनक परीक्षण गर्छ तर अाम नागिरकहरूलार्इ जानकरी हुदैन र याेजनाकाे सुचना पाटी पनी राखेकाे छैन भने गाउँपािलका, वडा कार्यलयले ६ महीनामा ्खर्च िववरण सार्वजिनक सुनुवार्इ बाट जानकारी गराउने गरेकाे छ ।
2 years ago

यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा आर्थिकबर्ष २०७५/७६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा कार्यन्वयन भैरहेका छन् । तपाई बसोबास गर्दै आउनु भएको स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छुट्याईएको बजेट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायत के कस्ता काममा कसरी को मार्फत खर्च हुदैछ ? उपोभोक्ता समिति मार्फत, ठेकेदार मार्फत वा सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत ?...

देशभर स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएसँगै स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तपाईँ बसोबास गर्दै आउनुभएको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा कति बजेट छुट्याईएको रहेछ? बजेट कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर तपाईलाई थाहा छ ? छ भने के कस्ता कामका लागि बजेट छुट्याइएका रहेछन् ?

Sanu Gartaula
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ४ मा यो वर्ष १ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । त्यसमा १० लाख लक्षित वर्गको लागि छुट्टयाएको छ भने ९० लाख बजेट बाटो, शिक्षा र विकास निर्माणको छुट्टयाएको छ , अरु कुनै शिर्षकमा बजेट छुट्टिएको छैन ।
2 years ago
Sarita Shrestha
म बस्दै आइरहेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ ले ७५ लाख बजेट छुट्टाएको छ । जुन सडक, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टाइएको छ ।
2 years ago

;'Gb/ g]kfn ;+:yf                               ldltM @)&%÷)(÷)&

Hffh/sf]6

rGb|axfb'/ ljZjsdf{

 

        o'o;PcfOl8sf] cfly{s ;xof]u / Pkm Pr cfO#^) sf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf cGt/{ut ldlt @)&% d+;L/ ( ut] 5]8fuf8 gu/kflnsf hfh/sf]6df ;femf ;efsf] a}7s ;DkGg ePsf]] 5 .

        ;'Gb/ g]kfn ;+:yf hfh/sf]6 ;+rflnnt gful/s ;dfh kf/:kfl/s hjfkmb]lxtf kl/of]hgf ;]jfu|fxL / ;]jf k|bfossf] jLrsf] ;DaGw ;'dw'/ :yflkt ug{ gful/snfO{ hjfkmb]lx u/fpg] pB]Zon] lhNnf tyf gu/ kflnsf :t/df ljleGg ;+hfnx? lgdf{0f ul/Psf] 5 ....