नागरिक संघसंस्था समुह

नागरिक संघसंस्था समुह

Public

यो समुहमा आफ्नो समुदायमा रहेका नागरिक समाज संघसंस्थाहरुको सुशासन सम्बन्धी समस्या तथा सवाल र उक्त सवालको सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

Ashish Verma

Ashish Verma

Tapendra Kunwar

Tapendra Kunwar

Mero Report

Mero Report

Neetu Bhatt

Neetu Bhatt

Mohasin Ali Miya

Mohasin Ali Miya

Som Gurung

Som Gurung

Birendra Shah

Birendra Shah

Pahalman Gharti

Pahalman Gharti

Sanu Gartaula

Sanu Gartaula

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi