शिक्षा सवाल समुह

शिक्षा सवाल समुह

Public

यो समुहमा आफ्नो समुदायमा देखिएका शिक्षा क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या तथा सवाल र उक्त सवालको सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपाय बारे छलफल गर्न सकिन्छ ।.

Alka Bajracharya

Alka Bajracharya

Rita Magar

Rita Magar

Dipak Dulal

Dipak Dulal

Rajendra Ojha

Rajendra Ojha

Gagan Khadka

Gagan Khadka

Pramila Maharjan

Pramila Maharjan

Neetu Bhatt

Neetu Bhatt

Mohasin Ali Miya

Mohasin Ali Miya

Sarita Shrestha

Sarita Shrestha

Mavorion Admin

Mavorion Admin

Sunil Lo

Sunil Lo

Kalpana Bohara

Kalpana Bohara