विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा तपाँईको समुदायमा भएको वा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् ब्यवस्थापन क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या, सवाल र सवाल सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ । 

Sajana Maharjan

Sajana Maharjan

Bnay Mhj

Bnay Mhj

Equal Access

Equal Access