विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा तपाँईको समुदायमा भएको वा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् ब्यवस्थापन क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या, सवाल र सवाल सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ । 

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Malati Kathayat

Malati Kathayat

Lila Sunuwar

Lila Sunuwar

Hom Saud

Hom Saud

Kamala Pokharel

Kamala Pokharel

Som Gurung

Som Gurung

Raja Ram Gautam

Raja Ram Gautam

Irds Gulmi

Irds Gulmi