विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा तपाँईको समुदायमा भएको वा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् ब्यवस्थापन क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या, सवाल र सवाल सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ । 

Jayraj Awasthi

Jayraj Awasthi

Sher Bdr Bhujel

Sher Bdr Bhujel

Sarita Shrestha

Sarita Shrestha

Mero Report

Mero Report

Laxmi shrestha

Laxmi shrestha

Amar Shrestha

Amar Shrestha

Kapil Shrestha

Kapil Shrestha

Govinda Basnet

Govinda Basnet

Milan Amatya

Milan Amatya

Narendra kc

Narendra kc

Gita Gm

Gita Gm