लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाल समुह

लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा समुदायस्तरमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या तथा सवाल र उक्त सवालको सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपाय बारे छलफल गर्न सकिन्छ । 

Dipak Dulal

Dipak Dulal

Keshar Pun Magar

Keshar Pun Magar

Birendra Shah

Birendra Shah

Mohasin Ali Miya

Mohasin Ali Miya

Sanu Gartaula

Sanu Gartaula

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Malati Kathayat

Malati Kathayat

Lila Sunuwar

Lila Sunuwar

Binod Bist

Binod Bist