group image

खोज पत्रकार समूह

Public

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मार्फत खोज पत्रकारिता तालिम लिएका पत्रकारहरुको समूह-२०१८

Pooja Shrestha

Pooja Shrestha

Rita Magar

Rita Magar

Alka Bajracharya

Alka Bajracharya

Dipak Dulal

Dipak Dulal

Keshar Pun Magar

Keshar Pun Magar

Rajendra Ojha

Rajendra Ojha

Gagan Khadka

Gagan Khadka

Bnay Mhj

Bnay Mhj

Nirajan Pariyar

Nirajan Pariyar

Mohasin Ali Miya

Mohasin Ali Miya