Photo Gallery: सुशासन निती तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको कार्यबिधी नभएको सवाल