Photo Gallery: बढ्ैयाताल गाउँपालिका अध्यक्षः लाल बहादुर श्रेष्ठ