स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा सबैलाई जानकारी गराउन के कस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छन् ?

Avg.Rating: 0

के तपाईको स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा सबैलाई जानकारी गराउन आयोजना सूचना पाटी राख्ने अनि बजेट खर्च अथवा योजना सम्पन्न भैसकेपछि सार्वजनिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कामहरु गर्ने गरेको छ ?

Chhamika chaudary
मेराे गाउँपािलकाले याेजनाकाे सार्वजिनक परीक्षण गर्छ तर अाम नागिरकहरूलार्इ जानकरी हुदैन र याेजनाकाे सुचना पाटी पनी राखेकाे छैन भने गाउँपािलका, वडा कार्यलयले ६ महीनामा ्खर्च िववरण सार्वजिनक सुनुवार्इ बाट जानकारी गराउने गरेकाे छ ।
1 year ago