तपाईको वडामा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया कहिले हुदैछ ?

Avg.Rating: 0

के तपाईले तपाईको वडामा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया कहिले हुदैछ भनेर चासो लिएर आफनो वडामा बुझनु भयो त ?