पारित भएका योजनाहरु र ती योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन

Avg.Rating: 0

यसपालीको नगरसभा, गाउँसभाबाट तपाईले मागेका के कस्ता योजनाहरु पारित भए ? र अब ती पास भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?