बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रियामा सहभागीता

Avg.Rating: 0

के तपाईले तपाईको बस्तीमा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया हुँदा सहभागी हुनु भयो ? सहभागी हुनु भयो भने के कस्ता योजनाहरु माग गर्नुभयो ? यदि सहभागी हुनु भएन् भने किन हुनु भएन् ?